Modlitby

Modlitba je forma meditácie, vedomé naladenie sa na vyššie duchovné bytosti. Cez modlitbu sa môžeme hlbšie ponoriť do svojho vnútra. Môžeme komunikovať s anjelmi, duchovnými majstrami, Bohom, komunikovať sám so sebou, s vyšším Ja, porozumieť sám sebe. Modlitba pomáha uvoľniť sa, nabrať energiu, prijať poznanie. Môžeme sa počas modlitby naladiť na vyššie duchovné vibrácie, prijať viacej svetla, viacej lásky, rozšíriť svoje vedomie. Žiadať o pomoc, očistenie, uvoľnenie problémov, spytovať si svedomie, riešiť karmické zaťaženie, ďakovať. Modlíme sa za seba, rodinu, priateľov, za svet. Keď žiadame, tak len to, čo chceme pre seba alebo pre iných. Nepotrebujeme hľadať tú správnu modlitbu a učiť sa ju naspamäť, modlitba má predovšetkým vychádzať z nášho vnútra, z našej vnútornej potreby, zo srdca. Počas modlitby máme byť úprimní sami voči sebe, prijať seba samého, prijať tento svet, keď to dokážeme, prijmeme Boha.

modlitby

Ježiš Kristus povedal o modlitbe(Matúš 6,7-8)

Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. Nenapodobňujte ich, veď váš Otec vie, čo potrebujete, prv ako by ste ho poprosili.

Ježiš Kristus povedal (Matúš 7,7-8)

Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria.

je písané: „podľa tvojej viery nech sa ti stane“

Modlitba Pána

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje,
príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.

Chlieb náš každodenný, daj nám dnes a odpusť nám naše viny,
ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď
nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
Amen.

Anjelské pozdravenie

Zdravas‘, Mária, milosti plná, Pán s tebou,

požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš.

Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej.
Amen.

Chváloslovie

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku,

tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov.
Amen.

K anjelovi strážcovi

Anjel Boží, strážca môj, prosím ťa: vždy pri mne stoj!
Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj,
aby som vždy, v každej chvíli, viedol (viedla) život Bohu milý.
A tak tebou chránený (chránená),
bol (bola) raz v nebi spasený (spasená).
Amen.

Modlitba sv. Františka o pokoj

Pane, urob ma nástrojom svojho pokoja. Daj, aby som vnášal lásku, kde panuje

nenávisť; odpustenie, kde sa množia urážky; jednotu, kde vládne nesvornosť.

Daj, aby som prinášal pravdu tým, čo blúdia; vieru tým, čo pochybujú; nádej tým,

čo si zúfajú; svetlo tým, čo tápu vo tmách; radosť tým, čo smútia.
Pane, daj, aby som sa snažil skôr potešovať iných, než aby mňa potešovali;

skôr chápať iných, než aby mňa chápali; skôr milovať iných, než aby mňa milovali.
Pretože len keď dávame – nadobúdame; len keď zabúdame na seba – nachádzame

seba samých; len keď odpúšťame – dostáva sa nám odpustenia; len keď

odumierame sebe – povstávame k večnému životu.
Amen.

Za zosnulých veriacich

Otče náš… Zdravas…
Daj večné odpočinutie dušiam, Pane.
A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji.

Amen.

Za všetkých zomrelých

Najmilší a najdobrotivejší Pane, prosíme Tvoju dobrotivosť skrze zásluhy utrpenia

Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, skrze Utešiteľa Ducha Svätého, na príhovor

blahoslavenej Panny Márie a všetkých Tvojich svätých, zhliadni milosrdným okom

na duše v očistcovom trápení, vysloboď ich a daj im večné odpočinutie, aby Ťa

mohli so všetkými svätými chváliť, velebiť a oslavovať na veky vekov.
Amen.

 

Archanjel Michael

Svätý Michael archanjel, bráň nás v boji a buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla.

Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc.

A ty, knieža nebeského vojska, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov,

ktorí sa na skazu duší potulujú po svete.

Amen.

 Najsvätejšie Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami i nad celým svetom

/ trikrát /

modlitby 3

Modlitba odpustenia

Otče náš nebeský, skrze Krista, Pána nášho, pokorne a vrúcne prosím o pomoc:

Prosím o odpustenie.

Pomôž mi, prosím, aby som dokázal z hĺbky duše odpustiť všetkým ľuďom,

blízkym aj neznámym, sebe i Bohu. Prosím o odpustenie u všetkých, ktorým som priamo

či nepriamo, úmyselne či neúmyselne ublížil akýmkoľvek spôsobom, a aj tých,

u ktorých som priamo či nepriamo vyvolal konanie zla v nich.

Prosím o odpustenie u duší všetkých zosnulých, aj tých, ktorých som nepoznal,

a aj ja im všetkým odpúšťam.

Prosím o odpustenie u všetkých mojich potomkov, a aj ja im všetkým odpúšťam.

Prosím, pomôž mi očistiť sa od sebectva, pýchy, lakomstva, povýšenectva a závisti.

Ďakujem Ti Pane, Bože môj.

Amen.

Povzdych za našich nepriateľov:

Milujem Ťa, prajem Ti, odpúšťam Ti, odpusť aj Ty mne.

 

Ranná modlitba

Klaniam sa ti, môj Bože, a milujem ťa celým srdcom.

Ďakujem ti, že si ma stvoril a urobil kresťanom a že si ma túto noc zachoval v zdraví a v milosti.

Obetujem ti všetky svoje myšlienky, slová a skutky v tomto novom dni.

Daj, aby boli na tvoju česť a slávu a mne na spásu.

Chráň ma od hriechu a od všetkého zla.

Tvoja milosť nech je vždy so mnou i s mojimi drahými.

Amen.

 

Denná modlitba

Viem, že som tvorcom svojho osudu. Moja viera v Boha je môj osud,

a Boh je súhrnom všetkých dobrodení a všetkých dobrých vecí.

Žijem v radostnom očakávaní najlepšieho. Viem, dobro ku mne príde.

Poznám úrodu, ktorú v budúcnosti prinesiem,

pretože moje myšlienky na dobro sú Božie myšlienky.

Boh je súhrnom lásky a dobroty, pravdy a krásy.

Sejem teraz semená lásky a blaha voči všetkým ľuďom,

semená pokoja a radosti v záhrade môjho ducha, mojej duše.

Je to Božia záhrada a prinesie bohaté plody.

Božia múdrosť a krása sa stanú v mojom živote viditeľnými.

Od tejto chvíle prejavujem plnosť života, lásku a pravdu.

Som plný radosti a ďakujem Bohu za všetko blaho, ktoré dostávam.

Amen.

Modlitba Matky Ustavičnej pomoci

Ó, Mária Ustavičnej Pomoci, ty si rozdávateľka milostí, ktoré Boh nám biednym udeľuje,

a preto ťa učinil Boh tak mocnou, tak bohatou, tak dobrotivou,
aby si nám vždy pomáhala v našich potrebách.

Ty si orodovnicou najbiednejších hriešnikov, ktorí sa k tebe utiekajú.

Ó prispej mi na pomoc, tebe sa odporúčam.

Do tvojich rúk skladám svoju večnú blaženosť, svoju nesmrteľnú dušu.

Prijmi ma medzi svojich najvrúcnejších ctiteľov,

vezmi ma pod svoju ochranu a to mi postačí.

Lebo keď ty ma chrániš, ničoho sa nebojím, ani svojich hriechov,

lebo ty mi vyprosíš odpoustenie, ani zlého ducha, preto, že ty si nad celé peklo silnejšia,

ani Ježiša Krista, svojho sudcu, lebo ho uzmieriš jedinou svojou modlitbou.
Ale jedného sa bojím, že v čase pokušenia svojou nedbalosťou zabudnem ťa vzývať,

a tak biedne zahyniem.

Ó Kráľovna moja, vypros mi odpustenie hriechov,

lásku k Pánu Ježišovi, zotrvanie v dobrom až do konca a milosť,

aby som sa vždy utiekal k tebe, Matka Ustavičnej Pomoci.

Amen.

 

Najsvätejšie srdce Ježišovo

Najsvätejšie srdce Ježišovo, srdce plné lásky, nehy a milosti.

Nevyčerpateľná studnica odpúšťania a múdrosti.

Nauč ma milovať svojich nepriateľov, vážiť si svojich priateľov a

ctiť si svojich rodičov a blízkych, nauč ma pokore a odpúšťaniu.

Pomôž mi vidieť srdcom, daj mi načerpať z Tvojej múdrosti,

aby som pochopil, že všetko je v rukách Božích, aby som dospel k poznaniu,

že bez Boha neznamenám nič a s ním som všetkým.

Ježišu, tichý a pokorný srdcom, pretvor srdce moje podľa srdca tvojho.

Amen.

 

Panna Mária

Najsvätejšia matka Panna Mária,

Pomôž nám vylievať balzam na mnohé otvorené, ubolené a krvácajúce rany.

Pomôž nám odovzdať Tvoje vľúdne slová všetkým opusteným, znechuteným a zúfalým.

Urob nám znamenie tvojej prítomnosti, odrazom lúča svetla vychádzajúceho z Tvojho Nepoškvrneného srdca,

aby aj pomocou nás zostúpilo svetlo na celú Zem a celé ľudstvo.

Ochraňuj nás v Tvojej záhrade nepoškvrneného srdca.

Prosím Ťa započítaj aj mňa k zástupu Tvojich vyznávačov a príď mi v mojich trápeniach na pomoc.

Buď mi útočišťom a cestou, buď mi svetlom,

ktoré ma dovedie k Bohu cez Tvoje Nepoškvrnené srdce, ktorého príklad chcem nasledovať.

Svätá Kráľovná neba a zeme, prostrednica naša, matka, ktorá nikým nepohrdneš,

nikoho neopúšťaš, naša jediná záchrana a nádej, buď k nám milostivá a ochraňuj nás.

Amen.

modlitba

Ružence

 

Ruženec Božieho milosrdenstva

Na úvod:

1 x Otče náš…

1 x Zdravas, Mária…

1 x Verím v Boha…

Nasleduje modlitba:

„Večný Otče, obetujem ti Telo a Krv, Dušu i Božstvo tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista na odčinenie našich hriechov aj hriechov celého sveta!“

Po nej 10x za sebou opakujeme (na každej „patričke“):

„Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami aj s celým svetom!“

Potom opäť nasleduje modlitba „Večný Otče…“ a znova desať prosieb „Pre Jeho bolestné umučenie…“. Toto sa opakuje 5 x.

Na záver sa 3 x pomodlíme modlitbu:

„Svätý Bože, svätý Mocný, svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami aj nad celým svetom!

Na záver sa môže ešte 3 x povedať „Ježišu dôverujem Ti“

 

Mariánsky ruženec

Na úvod:

 • 1 x Verím v Boha…
 • 1 x Otče náš…
 • 3 x Zdravas, Mária…, ďalej:

po mene Ježiš nasleduje a)

po ďalšom slove Ježiš nasleduje b)

po poslednom slove Ježiš nasleduje c)

Každý desiatok sa skladá:

 • 1 x Otče náš…
 • 10 x Zdravas, Mária… po mene Ježiš sa v každom desiatku pridá jedno tajomstvo, spolu je päť desiatkov a v každom desiatku je pridané jedno tajomstvo, dokopy je to päť tajomstiev 1., 2., 3., 4., 5.
 • 1 x Sláva Otcu…
 • 1 x Fatimská prosba, ktorá sa vkladá na koniec každého desiatku:

„Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa a priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.“

Radostný ruženec

 1. a) ktorý nech rozmnožuje našu vieru.
 2. b) ktorý nech posilňuje našu nádej.
 3. c) ktorý nech roznecuje našu lásku.
 1. Ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
 2. Ktorého si Panna pri navštívení Alžbety v živote nosila.
 3. Ktorého si Panna v Betleheme porodila.
 4. Ktorého si Panna v chráme obetovala.
 5. Ktorého si Panna v chráme našla.

Bolestný ruženec

 1. a) ktorý nech osvecuje náš rozum.
 2. b) ktorý nech upevňuje našu vôľu.
 3. c) ktorý nech posilňuje našu pamäť.
 1. Ktorý sa pre nás krvou potil.
 2. Ktorý bol pre nás bičovaný.
 3. Ktorý bol pre nás tŕnim korunovaný.
 4. Ktorý pre nás kríž niesol.
 5. Ktorý bol pre nás ukrižovaný.

Slávnostný ruženec

 1. a) ktorý nech usporadúva naše myšlienky
 2. b) ktorý nech riadi naše slová
 3. c) ktorý nech spravuje naše skutky
 1. Ktorý slávne z mŕtvych vstal.
 2. Ktorý slávne vystúpil na nebesia.
 3. Ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
 4. Ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
 5. Ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.

Ruženec svetla

 1. a) ktorý nech je Svetlom nášho života.
 2. b) ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou.
 3. c) ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy.
 1. Ktorý bol pokrstený v Jordáne a začal svoje verejné účinkovanie.
 2. Ktorý zázrakom v Káne Galilejskej otvoril srdcia učeníkov pre vieru.
 3. Ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a vyzýval ľud na pokánie.
 4. Ktorý sa ukázal v božskej sláve na hore premenenia.
 5. Ktorý nám dal seba za pokrm a nápoj v Oltárnej sviatosti.

Ruženec k úcte Ducha Svätého

 1. a) ktorý nás stvoril
 2. b) ktorý nás vykúpil
 3. c) ktorý nás posvätil
 1. ktorý naše srdce robí schopným prijať plnosť darov Ducha Svätého.
 2. ktorý nám dary Ducha Svätého vyprosuje a nám tri Božské cnosti: vieru, nádej, lásku rozmnožuje a posilňuje.
 3. ktorý nás skrze Ducha Svätého posilňuje, osvecuje, vedie, riadi a posväcuje.
 4. ktorý naše srdce láskou Ducha Svätého roznecuje, hlbokou pokorou, miernosťou, silou a svätosťou naplňuje.
 5. ktorý nám sedem darov Ducha Svätého a dvanásť jeho plodov vyprosuje, všetko dobré dáva a všetko zlé odvracia.

Na koniec ruženca ( 3 x ):

„Bez poškvrny počatá Panna Mária oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame.“

Eschatologický ruženec

 1. ktorému žijeme
 2. ktorému umierame
 3. ktorému v živote i v smrti patríme
 1. ktorý naveky kraľuje;
 2. ktorý žije a účinkuje v Cirkvi;
 3. ktorý zasa príde v sláve;
 4. ktorý bude súdiť živých i mŕtvych;
 5. ktorý obnoví všetky veci.

Po každom desiatku sa povie: „Kráľovi vekov, nesmrteľnému, neviditeľnému, jedinému Bohu česť i sláva na veky vekov. Amen. Príď, Pane Ježišu!“

Sedemradostný ruženec (františkánsky)

modlí sa na ruženci 7×10 malých zrniek + 7 veľkých

 1. ktorý nech rozmnožuje našu vieru.
 2. ktorý nech posilňuje našu nádej.
 3. ktorý nech roznecuje našu lásku.
 1. ktorého si, Nepoškvrnená Panna, s radosťou z Ducha Svätého počala.
 2. ktorého si, Nepoškvrnená Panna, pri návšteve Alžbety v živote nosila
 3. ktorého si, Nepoškvrnená Panna, s radosťou v Betleheme porodila.
 4. ktorého si Nepoškvrnená Panna s radosťou trom kráľom ku klaňaniu predstavila
 5. ktorého si, Nepoškvrnená Panna, s radosťou v chráme našla.
 6. ktorého si Nepoškvrnená Panna s radosťou prvá po jeho zmŕtvychvstaní pozdravila
 7. ktorý ťa, Nepoškvrnená Panna, s radosťou do neba vzal a za kráľovnú neba i zeme korunoval.

Sedembolestný ruženec

ruženec má 7×7 zrniek malých + 7 veľkých

 1. ktorého utrpenie bolo Ti od Simeona zvestované
 2. s ktorým si do Egypta utekala
 3. ktorého si s bolesťou v chráme hľadala
 4. ktorého si stretla na krížovej ceste
 5. ktorého si videla na kríži umierať
 6. ktorého mŕtve telo si držala vo svojom náručí
 7. ktorého si s bolesťou do hrobu uložila

Namiesto Sláva Otcu… je potrebné hovoriť: Mária, Matka milosrdenstva, vtlač do môjho srdca živú bolesť nad utrpením svojho syna

 Obetný ruženec pátra Pia

Úvod:

Obetujeme za celý svet: S celým nebom, v mene celého ľudstva a za celé ľudstvo, s dušami v očistci a za duše v očistci. A koľkokrát sa modlím, nech toľkokrát som schopný (á) spoliehať sa na Božie milosrdenstvo každou modlitbou, hoci na to nemyslím.

Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji proti zlosti a úkladom diablovým, buď nám ochranou, pokorne prosíme, nech ho zavráti Boh! A ty, knieža nebeského vojska, Božou mocou zažeň do pekla Satanáša a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší po svete potulujú. Amen

Príď, ó Duchu Presvätý, vylej na nás bohaté lúče svojho svetla!

Príď nebeský Otče, darca premnohých darov, osvieť naše srdcia!

Milovaný Ježišu, Ty si plný Ducha Svätého, Ty jediný si Synom Božím. Vylej na nás Ducha Svätého so svojimi siedmimi darmi a dvanástimi plodmi, aby nás opustil zlý duch.

Na začiatok

Verím…, Sláva Otcu…, Otče náš…, 3 x Zdravas Mária…(s úvodnými tajomstvami), Sláva Otcu…

Na každom zdravasovom zrnku desiatku

1 x Otče náš

1 x Zdravas Mária (s tajomstvom), Potom ďalej: Svätá Mária, Matka Božia

a Matka naša…pros za nás hriešnych…

1 x Sláva Otcu

1 x Ó, Mária, bez poškvrny dedičného hriechu počatá, oroduj za nás, ktorí

sa k tebe utiekame.

Po každom desiatku

 1. Milovaná, chválená, požehnaná, vzývaná a velebená buď Najsvätejšia a Najčistejšia Trojica a Eucharistické Srdce Pána Ježiša, skrze Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, s jej bolesťami a slzami.
 2. Milovaný, dobrý Otec PIO, pros za nás a modli sa s nami! Žehnaj nás a celý svet!
 3. Ó môj Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä však tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.

Na koniec

Večný Otče, obetujeme seba i celý svet Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie na večnosť, a túto modlitbu, túto obetu za všetkých ľudí!

Ruženec k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Na začiatok

Na česť päť Svätých Rán nášho Božského Vykupiteľa prežehnáme sa päťkrát po sebe. + V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen

Na veľké zrnká

Bolestivé a Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame!

Na prvé tri malé zrnká

Ó môj Bože, verím v Teba, lebo si nekonečne dobrý! Ó môj Bože, dúfam v Teba, lebo si nekonečne milosrdný! Ó môj Bože, milujem Ťa, lebo si nadovšetko hodný na lásku!

Na malé zrnká

Matička naša, zachráň nás skrze Plameň Lásky Svojho Nepoškvrneného Srdca!

Po každom desiatku

Rozšír milostivý účinok Svojho Plameňa Lásky na celé ľudstvo teraz i v hodine smrti našej. Amen!

Na dokončenie

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku…. Amen.

Ruženec k Matke ustavičnej pomoci

Začiatok: Pod Tvoju ochranu sa utiekame…….

Na malých zrnkách 10 x : Vrúcne Ťa prosíme Mária pomôž nám

Miesto Otčenáša sa modlí 1 x :
Mária pomôže, pomôcť môže, Mária pomohla už.
Pomôž nám Mária, Matička naša milá s dôverou prosí Ťa dieťa Tvoje.
Pomôcť môžeš, pomôcť chceš. Pomôž nám Mária, Matička naša milá,

pomôž nám ešte dnes.
Zakončenie: Zdravas Kráľovná, Matka milosrdenstva,…….

modlitba
Modlitby

Komentáre

O nás

Sme ľudia zaoberajúci sa duchovnou činnosťou, prácou s energiami, spoznávaniu zemských ako aj vesmírnych zákonitostí.

V roku 2007 sme založili Lotoscentrum, v ktorom sa venujeme poradenstvu, kontaktom s anjelskými bytosťami, bytosťami astrálneho sveta, očisťovaniu, spriechodňovaniu energií, liečeniu, diagnostike.

Svoj život sme zasvätili predovšetkým učeniu, odovzdávaniu duchovného poznania od základov až po vysoké duchovné poznanie.

Najnovšie články

Sledujte nás

Kontaktujte nás

Radi zodpovieme vaše prípadné otázky.